Zwroty i reklamacje

ZWROT TOWARU

W przypadku podjęcia przez Ciebie decyzji o zwrocie towaru zakupionego w sklepie toysrus.pl masz aż 30 dni na to, by nas o tym poinformować. Możesz to zrobić w dowolnej formie. Zachęcamy do skorzystania z naszego formularza w wersji docx lub PDF i odesłanie go wraz z towarem na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji Toys ”R” Us,
CH M1 , Ul. Będzińska 80
41-250 Czeladź, z dopiskiem „ZWROT”.

WARUNKI ZWROTU

 • Odstępując od umowy sprzedaży, ponosisz jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty odesłania towaru). Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 • Twoje prawo do zwrotu nie obejmuje zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także towarów, które ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami.
 • Twoje prawo do zwrotu nie obejmuje zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Jeżeli obchodzisz się ze zwracanym towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, odpowiadasz za zmniejszenie jego wartości.
 • Dokonaną przez Ciebie płatność zwrócimy w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami zwrotu należności Klientom opisanymi w Regulaminie Sklepu.

REKLAMACJA TOWARU

Masz prawo zareklamowania rzeczy wadliwej. Możesz skorzystać albo z gwarancji producenta (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) albo z rękojmi (jeżeli towar ma wadę).

RĘKOJMIA

Zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacji w wersji docx lub PDF i dołączenia go do reklamowanego produktu.

Co powinna zawierać reklamacja?

 • dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (Imię i Nazwisko, dane kontaktowe)
 • informacje dotyczące reklamowanego produktu wraz z numerem zamówienia
 • wskazanie powodu reklamacji wraz opisem wady
 • oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji
 • dowód zakupu (paragon, potwierdzenie płatności, FV)

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?

 • wysyłając reklamowany produkt na adres:

  Dział Zwrotów i Reklamacji Toys ”R” Us,
  CH M1, ul. Będzińska 80
  41-250 Czeladź, z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 • w dowolnym sklepie stacjonarnym Toys”R”Us, który w Twoim imieniu przekaże reklamowany towar do Działu Zwrotów i Reklamacji sklepu toysrus.pl.

ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta – zgodnie z Twoim wyborem wymienimy towar na wolny od wad, zwrócimy środki, naprawimy lub obniżymy jego cenę, chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów (np. jeśli nakład zakupionego przez Ciebie towaru zostanie wyczerpany). W takim przypadku masz ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną.

W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

GWARANCJA PRODUCENTA

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej załączonej do produktu. Wybierając ten sposób reklamacji pamiętaj, że to właśnie gwarant rozpatruje reklamację, a nie sprzedawca.

Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów (gwarantów). Dokładne adresy punktów serwisowych znajdziesz na kartach gwarancyjnych lub instrukcji dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.

Skorzystanie z gwarancji nie wyłącza możliwości zwrócenia się z roszczeniami bezpośrednio do Sklepu. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr

Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać między przedsiębiorcami i konsumentami.

Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwa z nami kontaktować to: esklep@toysrus.pl