Regulamin Konkursu ToysRUs <3 Twistshake

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO
„Toys”R”Us <3 Twistshake”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs promocyjny „Toys”R”Us <3 Twistshake” zwanym dalej „Konkursem”, odbywa się na terenie całej Polski w sieci sklepów TOYS R US. Szczegółowy spis sklepów wraz z adresami znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Toys „R” Us Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego o nr KRS 0000380609 a fundatorem nagród jest szwedzka spółka Twistshake of Sweden AB Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås, Momsnr. SE556959346901 ( dalej: „Twistshake”).
 3. Konkurs odbywa się w okresie od 14-20 grudnia 2020 roku.
 4. W Konkursie mogą brać udział dzieci za pisemną zgodą opiekunów prawnych (zwani dalej jako „Uczestnicy”). Zgoda podpisywana jest na formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Konkursu w momencie przystąpienia do etapu lokalnego konkursu. 
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firmy Twistshake oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, dzieci, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. Niniejszy regulamin w okresie trwania Konkursu będzie dostępny w sklepach Toys”R”Us oraz podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.toysrus.pl .

 

§2 PRZEBIEG KONKURSU/NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby spełniające wymogi określone w §1, które:

W okresie od 14 grudnia 2020 do 20.12.2020 przyjdą do dowolnego sklepu Toys”R”Us i dokonają  łącznie następujących czynności:

  1. Zakupu oferowanych przez Toys”R”Us Poland Sp. z o.o. produktów na kwotę co najmniej 100 zł na jednym paragonie, w tym przynajmniej 1 (jeden) produkt musi pochodzić z oferty Twistshake,
  2. Wykonają fotografię w odwiedzonym sklepie Toys”R”Us i opublikują ją na Instagramie oraz oznaczą @toysruspolska i @twistshakebaby oraz #ToysRUsTwistshake.

 

Uwaga: Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu zdjęcia wyłącznie własnego autorstwa. Jeżeli na zdjęciu znajduje się wizerunek osoby, to uczestnik dokonujący zgłoszenia ma obowiązek zapewnić zgodę tej osoby lub jej opiekuna prawnego, na wykorzystanie wizeruku dla celów Konkursu. 

Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, treści wulgarnych, propagujących przemoc. 

 1. W dniu 21 grudnia 2020 r. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wybierze 3 (trzy) zwycięskie prace spośród wszystkich zgłoszonych fotografii.  Decyzje Komisji w zakresie wyboru zwycięskich prac konkursowych są ostateczne i wiążące. Komisja dokona wyboru zgodnie z subiektywnym poczuciem gustu i estetyki jej członków. 
 2. Nagrodą w konkursie jest zestaw Twistshake  o wartości 599 zł. Laureat konkursu ma prawo wyboru zestawu spośród 4 różnych przygotowanych dla potrzeb konkursu – patrz ogłoszenie o konkursie.
 3. Fundator najpóźniej do dnia 22.12.2020 poinformuje o wygranej laureata za pośrednictwem wiadomości na instagramie lub opiekuna prawnego dziecka, które zostało laureatem z prośbą o :

a/ dostarczenie Organizatorowi nie później niż w terminie 2 dni oświadczenia w sprawie posiadanej zgody na użycie wizerunku osoby (-ób) występujących na fotografii (jeśli dotyczy),

b/ wskazanie adresu pocztowego dla doręczenia nagrody. 

 1. W przypadku niepowodzenia kontaktu nagroda przepada, a Fundator wybierze kolejnego laureata. Przez nieudaną próbę kontaktu z Uczestnikiem rozumie się: brak odpowiedzi na wiadomość od Fundatora do 23.12.2020 godz 11:59.
 1. Brak doręczenia oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku osoby uwidocznionej na zwycięskiej fotografii lub brak podania adresu pocztowego w wyznaczonym terminie powoduje utratę prawa do nagrody, W takim wypadku Organizator dokona wyboru innego laureata nagrody.

§4 WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody będą przekazywane laureatom przez Fundatora – Twistshake - w terminie ustalonym indywidualnie z laureatami. Termin odebrania nagrody nie może przekraczać 10 dni od daty powiadomienia o wygranej.

2. Na podstawie art.21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 r. ,poz. 361 ze zm.) nagrody podlegają zwolnieniu z opodatkowania PIT.

§5 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu należy zgłaszać pisemnie listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O decyzji dotyczącej reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej. Decyzja organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik , przystępując do udziału w Konkursie , wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W ramach Konkursu będą przetwarzane następujące dane osobowe uczestników: imię i nazwisko lub nick, oraz nr telefonu. Natomiast laureat podaje: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL  Jeżeli uczestnikiem jest osoba małoletnia, to przetwarzane będą także dane osobowe jej dorosłego opiekuna.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu jest Organizator – Toys”R”Us Polska Sp. z o.o. w Warszawie, która powierzy   przetwarzanie danych osobowych laureatów Konkursu w celu prawidłowej realizacji dostarczenia nagród spółce Twistshake (fundatorowi nagród).

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą
z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celu wyłonienia laureatow Konkursu i wydania nagród oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Po upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji dane osobowe uczestników, którzy nie wygrali nagród, podlegają anonimizacji lub skasowaniu. Dane laureatów będą przetwarzane nie dłużej niż 6 lat ze względu na wymogi prawa podatkowego i rachunkowości.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny lecz brak ich podania uniemożliwi uzyskanie nagrody w Konkursie.

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania w każdym czasie. W tym celu należy kontaktować się z Organizatorem na adres mailowy kontakt@toysruspolska.pl

8. W przypadku, gdy fotografia zgłoszona w Konkursie zawiera wizerunek osoby, laureat (lub jego opiekun prawny) powinien złożyć oświadczenie o następującej treści: „Zapewniam, że osoba (-y) uwidocznione na mojej fotografii zgłoszonej w Konkursie „ToysRUs <3 Twistshake” wyraziła (-y) zgodę na wykorzystanie wizerunku dla celów tego Konkursu.”  

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem Konkursu i jego akceptacją.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne portali internetowych będących miejscem publikacji prac konkursowych. 
 1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może wykluczyć go z udziału w Konkursie.
 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez Facebook, Instagram, ani inną firmę z nimi związaną. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania Konkursu. Informacja o zmianie podlega opublikowaniu w taki sam sposób jak Regulamin.